Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Семинар по проект КООП АТ-БГ, 10-11 септември 2009, Пловдив


Уеб сайт на източника:На 10-11 септември 2009 г. в Пловдив се проведе поредният семинар в рамките на проект КООП АТ-БГ, посветен на въпросите, свързани с равните възможности на пазара на труда, който насочи вниманието на участниците към специфичните трудности, с които се сблъскват по-възрастните лица и жените. Акцент бе поставен върху достъпа на жените до пазара на труда, възможностите за жените за повишаване на квалификацията, специфични насърчителни мерки, като бяха представени редица примери за добри практики от Австрия и България.