Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Уъркшоп по проект КООП АТ-БГ, 20-21 април 2010 г., София


Уеб сайт на източника:На 20 и 21 април 2010 г., в Центъра за обучение и развитие на човешките ресурси на МТСП край София се проведе уъркшоп на тема „Променящите се пазари на труда - прилагането на подхода за Flexicurity: Примери за един европейски процес от Австрия и България”.

Представители на участващите в проекта институции, както и експерти от Бюрата по труда, научните среди и бизнесът запознаха участниците с промените в сферата на труда, релевантните форми за подкрепа, предлагани от службите по труда, законовата уредба в България по отношение на стратегията за гъвкавост и сигурност на работното място и конкретното й прилагане, въз основата на примери за добри практики.

Докладите през първия ден от уъркшопа бяха посветени на развитията в областта на труда в европейски мащаб, българския модел за Flexicurity, услугите, които австрийската служба по труда предлага за фирмите, проекти за заетост като средство за интеграция на пазара на труда, както и примери за успешното прилагане на Flexicurity в бизнеса. След докладите участниците обсъдиха резултатите от тези мерки.

През втория ден от уъркшопа участниците посетиха стоманодобивно предприятие в близост до София, което прилага в дейността си подхода за сигурност и гъвкавост на работното място.