Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

РЕСАК проведе обучителен курс в рамките на проект FEMAНа 20.06.2016 г. в конферентната зала на офиса на ЦПСИ - РЕСАК, ул. Кокиче 9, кв. Лозенец, гр. София, се състоя обучителен курс на тема "Практични знания и умения за използване на ГИС с отворен код и WEB-базирана ГИС", в рамките на проекта "Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)", финансиран по програма BG03 "Биоразнообразие и екосистемни услуги" на ФМ на ЕИП 2009 – 2014.

Целите на срещата-семинар бяха:


  • Обучение на представители на партньорите в проекта за придобиване на практични знания и умения за работа с ГИС приложения с отворен програмен код;
  • Запознаване с възможностите на WEB-базираните ГИС платформи за публикуване, дистрибуция и редакция на пространствени данни;
  • Съгласуване на методи за определяне на необходимите параметри/индикатори (дефинирани в методиката) за оценка на сладководните екосистеми и техните услуги;
  • Обсъждане и избор на начини за попълване на гореспоменатите параметри в база данни.


Обучението беше проведено от екип от специалисти на ЦПСИ - РЕСАК. Партньорите бяха запознати както с възможностите и функциите на настолните ГИС-приложения с отворен код за създаване и обработка на пространствени данни, така и с WebGIS-приложенията с отворен код използвани при разработката на WebGIS-модула на проекта.Допълнително беше направен преглед на по-известните ГИС-приложения с отворен код, техните специфики и функционалности.


Бяха дискутирани базата данни за сладководните екосистеми и начина на попълване на атрибути за типовете екосистеми, както и за индикаторите за състояние и услуги.


В рамките на еднодневния семинар бяха дискутирани също така въпроси по напредъка на проекта, координацията в усилията за събиране на информация за състоянието на екосистемите и техните услуги, обмяната на опит, синхронизиране на дейностите и техническа координация.


Участие в обучителния курс взеха и представители на експертния екип на Клуб “Икономика 2000”.


Всички участници в семинара получиха сертификати.

По-подробна информация, включително дневния ред (програма) на срещата-семинар и презентациите, които бяха представени на работната среща, можете да намерите на официалния сайта на проект FEMA:

http://freshwater-ecoservices-bg.eu