Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Публична администрация

Клуб "Икономика 2000" възприема развитието на успешна и открита публичната администрация като основно средство за посрещане на новите предизвикателства пред България, свързани с членството й в ЕС. Клубът предоставя услуги, свързани с изграждане на институционалния капацитет и въвежда нови методи за управление на публичната администрация.

Околна среда

Клуб 'Икономика 2000' развива активна дейност в сферата на управлението и опазването на околната среда. Клубът участва в изпълнението на проекти, свързани с разработване на стратегически документи в сектора; управление и финансиране на дейности по третиране на битовите отпадъци; разработване на нормативни документи по сектори (води, отпадъци и др).

Социална политика

Голяма част от изследователската активност на Клуб "Икономика 2000" е в областта на социалната политика. Клубът е водеща организация, работеща по проблеми на системата за социална защита, включваща двете социално-защитни мрежи - социално осигуряване и социално подпомагане.

Регионално развитие

Изследванията в областта на регионалното развитие включват осъществяването на проекти, Обект на изследване са също социално-икономическото развитие на райони с етнически смесено население в България.

Реална икономика

Централна тема на изследователската работа на Клуб 'Икономика 2000' е реалната икономика - взаимодействието между правителството и пазарите, корпоративното и индустриалното преструктуриране в България и други източноевропейски страни.

Новини

Събития

Представяне на годишен доклад „Оценка на корпоративното управление на държавните предприятия за 2022 г.“
12-12-2023
Кръглата маса ще се състои на 19 декември (вторник) 2023 г. от 10 до 12.30 ч. в заседателна зала №3 на Федерация на НТС в България, ул. Г. С. Раковски № 108, София.

Проекти

„Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество“ (101104610 LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP)
Интегрираният проект е насочен към подпомагане на местните власти за създаване на административни, организационни, технически и финансови условия за пълно изпълнение на Плановете за устойчива градска мобилност (ПУГМ).
Холистичен подход за управление на отпадъците в прехода към кръгова икономика (Проект LIFE22-GIE-BG-LIFE HA2WASTE)
Проектът е финансиран със средства по програма „LIFE“ 101113721 IFE22-GIE-BG-LIFE HA2WASTE
Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат
Проектът (BGENVIRONMENT-4.004-0001) се изпълнява с финансовата подкрепа на фм на ЕИП и цели да спомогне за подобряване състоянието на околната среда и намаляване на ефекта от измененията в климата в общините Димитровград, Любимец и Златоград.
Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат
Проектът (BGENVIRONMENT-4.004-0002) се изпълнява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.
Водните стратегии на България за преход към климатично неутрално и устойчиво общество
Проектът е финансиран със средства по програма „LIFE“ 101074157 LIFE21-GIC-BG-LIFE WatClima и цели да подпомогне подготовката на България за предизвикателствата пред водния сектор в областта на действията в областта на климата през следващото десетилетие.