Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по проект RIVERALERT на ЕТС „Гърция-България 2007-2013“.Публикувана е публична покана за доставка и внедряване на специализирано оборудване за измерване на водно количество на открити реки и изграждане на информационна система за събиране, обработка и съхранение на данни за изследване на река Струма в района на област Благоевград по проект RIVERALERT на ЕТС „Гърция-България 2007-2013“.Поканата е по чл. 11, ал. 1 от Постановление № 69 от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.“, финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.Крайният срок за подаване на офертата е 6 юни 2013 г., до 17:00.Документи за участие в процедурата може да изтеглите оттук.Публична покана: http://eufunds.bg/f55.php?id=457

Приложение 2: Образец на декларация на кандидата: http://eufunds.bg/f55.php?id=456