Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Прессъобщение по проект NoBoMaПроектът „Ръководство за предоставяне на грижи за възрастни хора с цел насърчаване на интернационалната мобилност, ученето през целия живот и трансфера на компетенции в Източна, Централна и Югоизточна Европа (NoBoMa)“ навлезе в заключителната фаза на своята реализация. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС. Той се изпълнява от 7 партниращи си институции от сферата на научните изследвания и образованието от следните страни:


Австрия – водещ партньор WISDOM - Wiener Institut fuer sozialwissenschaftliche Dokumentation und Methodik; www.wisdom.at.


Основни партньори:


  • Австрия - 3s research laboratory – Forschungsverein и VINZENTINUM - Schule fuer allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Betriebsgesellschaft m.b.H.; www.vinzentinum-linz.at.
  • България – Клуб „Икономика 2000”; www.club2000.org.
  • Унгария - Pecs Egyhazmegyei Katolikus Caritas Alapitvany (Caritas Pеcs); www.pecsi-caritas.hu.
  • Румъния - OBSERVATORY for LLL Development – ODIP; www.odip.ro.
  • Словения – University of Ljubljana; www.uni-lj.si.


Основните три цели на проекта са: (1) Подобряване на прозрачността и признаване на квалификацията и компетенциите на персонала, предоставящ грижи за възрастни хора. (2) Подобряване на качеството и подпомагане на мобилността на този персонал в рамките на Европа. (3) Подпомагане развитието на новаторски практики в областта на професионалното образование и обучение. Във фокуса на усилията на партньорите е адаптирането и изготвянето на интернет базирана версия на модела „Система за трансфер на професионална квалификация в сферата „грижа за възрастни хора” – СТПК.


Основните постигнати резултати от проекта са:


  • Изготвена матрица на компетенциите и профили на компетенциите на персонала, предоставящ грижи за възрастните хора.
  • Разработена матрица на бъдещите компетенции за успех.
  • Разработен интерактивен интернет базиран инструмент за самооценка на компетенциите.
  • База от данни за институции, предоставящи обучение на професионалисти в областта на грижите за възрастните хора.
  • Всички резултати са достъпни на интернет сайтовете на партниращите организации - изпълнители и са представени на техните национални езици.


За контакти и повече информация: Клуб „Икономика 2000“, тел. 02 9445074, office@club2000.org, Георги Шопов, Спартак Керемидчиев, Елка Тодорова.