Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Публична покана за избор на изпълнител за процедура с предмет: 'Оценка на екологичния отпечатък в гр. Благоевград'Настоящата поръчка се отнася до предоставяне на продукт 5.2.2: "Оценка на екологичния отпечатък в гр. Благоевград на дейност 5.2 "Оценка на екологичния отпечатък на методологичните стандарти“ от работен пакет 5: "Оценка на ефикасността“ в рамките на проект „Опазване на околната среда и осигуряване качеството на водата в общини от трансграничните райони (CIVILWATER)“, финансиран от Европейската програма за териториално сътрудничество "Гърция - България 2007-2013 г."


Основните дейности, които Изпълнителят трябва да извърши са следните, подредени в хронологична последователност:

  • Дейност 1: Разработване на методология за изчисляване на екологичния отпечатък
  • Дейност 2: Събиране на данни и информация за приложение на разработената методология.
  • Дейност 3: Приложение на разработената методология и оценяване на екологичния отпечатък
  • Дейност 4: Подготовка на доклад с оценка на екологичния отпечатък на български и английски език.

Срок за изпълнение в седмици: до 5 (пет) седмици от сключване на договора, но не по-късно от 15.09.2015 г.


Пълният текст на публичната поката, изискванията към предмета на поръчката, както и всички необходими образци можете да изтеглите оттук:изтегли