Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Сборникът “Алтернативи на икономическото развитие през XXI век: теории, политики, решения” излезе от печатСборникът съдържа докладите, представени пред Академичния форум „Икономика“, състоял се от 30 септември до 2 октомври 2015 г. в КК „Златни пясъци“, Варна, както следва:

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

 • Митко Димитров - Икономическият растеж в България – алтернативи, възможности и политика
 • Румен Аврамов - Разсъждавайки върху икономиката на Прехода
 • Гарабед Минасян - Българската икономика в криза: причини и решения
 • Даниела Бобева - Дебалансирана ли е българската икономика? – отговорът на новия европейски механизъм за ранно предупреждение
 • Ле Дък Лиу - Икономическият модел на развитие на СР Виетнам

ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ ПАРАДИГМИ

 • Росица Чобанова - Новата икономическа концепция за интелигентна специализация на Форе и концепцията за иновативност на националната икономика: общо и специфично
 • Пламен Чипев - Неокласическата парадигма и проблемът за „Фирмата“
 • Боян Славенков - Икономическата философия на прехода и нейните критици
 • Катерина Войческа - Лихвите като градивен и обясняващ елемент на икономическите основи на обществото

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ЕКОЛОГИЧНИ КРИЗИ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 • Стефан Петранов - Съюз на капиталовите пазари - Европейска утопия или реална възможност?
 • Едуард Маринов - Търговски отношения на държавите от Югоизточна Европа с Африка
 • Недялко Несторов - Иконометричен модел на изменението на българския БВП по метода на разходите за крайно потребление
 • Мария Коцева-Тикова, Милкана Мочурова-Георгиева - Зелена енергия в България: политики и възможности за устойчиво развитие
 • Юлияна Яркова, Емил Мутафов - Идентифициране на факторите за местното развитие: ракурсът на селските райони

ПРЕДПРИЯТИЯТА НА XXI ВЕК

 • Спартак Керемидчиев - Контури на предприятието на бъдещето
 • Яница Димитрова - Модерни тенденции за развитието на компанията
 • Радостина Телериг Бакърджиева - Корпоративната социална отговорност в България

ПАЗАР НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 • Искра Белева - Социално-икономическите предизвикателства на 21 век и пазарът на труда в България
 • Йордан Христосков - Фискална консолидация и социални императиви
 • Георги Шопов - Социални реформи в България – примери, предпоставки, изследвания
 • Людмила Векова - Социалното предприемачество - концепции и възможности за реализация в социалната сфера