Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Започна полевата работа за оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България по проект FEMAПрез изминалите три месеца проект „Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)” навлезе в най-активната фаза от своето изпълнение. Основната цел на проекта е да се извърши картиране и оценка в ГИС формат на състоянието на сладководните екосистеми, които се намират извън системата от защитени територии и екологичната мрежа Натура 2000. Получените обобщени данни ще допринесат за изграждане на цялостна оценка за потенциала на отделните водни екосистеми да предоставят блага и услуги на човека и обществото.

Оценката обхваща повърхностни сладководни екосистеми на реки и езера, в това число потоци, ручеи, блата, язовири, басейни и речни устия. Обектите на проучване включват 47 000 км реки (или около 20 000 речни сегмента) и над 6 000 езера, блата и язовири. 

В изминалия период се извърши мащабно картиране и анализ на сателитни изображения. За всеки изследван обект се определя местоположението, границите и типа на екосистемата. При картиране на състоянието на сладководните екосистеми експертите оценяват състоянието чрез индикаторите за биотична и абиотична хетерогенност, енергиен, материален и воден бюджет и др. Създаден е и WebGIS портал (http://freshwater-ecoservices-bg.eu/index.php/bg/gis-module-menubg), чрез който резултатите от картирането придобиват публичност. 

През целия летен сезон ще продължи теренната работа за събирането на данни, необходими за оценката на състоянието на сладководните системи, както и на техните услуги. Данните се обобщават в географски бази данни и се анализират по национално одобрена методика. Експертите работят с мнoжество индикатори за оценка на състоянието, включително физични и химични параметри, брой на видовете и видово разнообразие, относителен дял на чужди и инвазивни видове и др. Друга голяма група индикатори служат за оценка на екосистемните услуги/ползи, разделени по категории: изхранване(изхранване, материали и енергия), регулация и подържане (отпадъци, токсини, подържане на физични, химични и биологични състояния), и културни услуги (интелектуални и духовни взаимодействия с околната среда).

През месец юни бяха проведени две обучения за работа с географски информационни системи, включително най-съвременните платформи с отворен код. По време на целия проект експертите участваха в семинари и координационни срещи с други проекти от същата програма, така че да се прилага единна методология за оценяване на различните типове екосистеми.

През есенните месеци на годината предстои организиране обмен на опит с Исландия, Норвегия, както и други европейски страни. Картирането и оценката на екосистемните услуги са ново направление, не само за България но на практика и за всички държави.

Водеща организация по изпълнението на проекта е Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН), а партньори по него са Регионалният екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България, Центърът за приложение на спътникови изображения – ReSAC и Клубът “Икономика 2000”.

За повече информация: http://freshwater-ecoservices-bg.eu