Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Излезе от печат информационната брошура по проект FEMA „Сладководните и морските екосистеми: състояние, услуги, перспективи“Документът е създаден в рамките на проект “Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)” с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ/ЕИП) за 2009-2014 г. и в изпълнение на Договори № Д-33-87/27.08.2015 г. и № Д-33-87/23.08.2016 г. между Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) като Програмен оператор (ПО).