Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Годишен отчет за дейността на ДЗЗД „Икономически анализи – ПУРБ 2014 г.“ за 2016 г.