Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Започна изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0021 „За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия“Проекът се финансира от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е подпомагане на създаването на ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия  в България в съответствие с Насоките на ОИСР за корпоративно управление на държавните предприятия


Обща стойност на проекта: 89 155,89 лева (от които 75 782,51 лв. европейско финансиране и 13 373,38 лв. национално съфинансиране)

Начална дата на изпълнението на проекта: 20.12.2018 г.

Крайна дата на изпълнението на проекта: 20.12.2020 г.