Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Започна изпълнението на проект BG05SFOP001-3.003-0069 „Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“Проекът се финансира от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е подобряване на мониторинга, управлението и изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.) и Пътната карта за изпълнението й.

Обща стойност на проекта: 98 264,32 лева (от които 83 525 лв. европейско финансиране и 14 740 лв. национално съфинансиране)

Начална дата на изпълнението на проекта: 18.02.2019 г.

Крайна дата на изпълнението на проекта: 18.06.2020 г.