Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Публична покана за избор на част от екип за изпълнение на проект „Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“Клуб “Икономика 2000” открива процедура за определяне на изпълнител - Избор с публична покана с предмет „Избор на част от екип за изпълнение на проект BG05SFOP001-3.003-0069 с наименование: „Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“ в рамките на процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., в състав от трима експерти по мониторинг, двама експерти – юристи и един експерт по стратегическо планиране“, финансиран от ОП „Добро управление“, по приоритетна ос Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса и процедура BG05SFOP001-3.003 Граждански контрол върху реформата в съдебната система, съфинансирана от Европейския съюз и Р България. Избраният екип с настоящата покана трябва да изпълни следните дейности: Дейност 1: Проучване на използваната система за отчетност и докладване напредъка в изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.) и Пътната карта за изпълнението й; Дейност 2: Разработване на система за мониторинг на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението й; Дейност 3: Тестване на разработената система за мониторинг на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението й, с изключение на задачите по информационно обслужване и бази данни при Дейности 1, 2 и 3; участие в организираните събития по Дейност 4: Осигуряване на информация и комуникация по проекта. Офертите могат да се подават чрез ИСУН 2020 (Начало > Е-тръжни процедури > Обяви и оферти > Преглед на обява за събиране на оферти).Крайният срок за подаване на оферти е 07.06.2019 г.Пълният текст на публичната покана можете да изтеглите и оттук:изтегли