Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Резултати от изпълнението на Дейност 1 на проект „Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“.По-долу в рубриката Новини са представени два доклада.  Първият от тях е на тема: Добри практики и модели за мониторинг и оценка на проекти, а вторият -  на тема: Анализ и оценка на използваната система за отчетност и докладване напредъка в изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г.

Тези доклади са резултати от изпълнение на Дейност 1. Проучване на използваната система за отчетност и докладване напредъка в изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. на проект „Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“.