Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Анализ и оценка на използваната система за отчетност и докладване напредъка в изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г.Настоящият доклад е разработен в резултат от изпълнението на Дейност 1. Проучване на използваната система за отчетност и докладване напредъка в изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. по проект „Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“, № BG05SFOP001-3.003-0069. Проектът се изпълнява съгласно административен договор а BG05SFOP001-3.003-0069-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131 по Оперативна програма „Добро управление” по процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“, Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“.

Дейност 1 включва задълбочено проучване на системата за отчетност на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.). Изпълнението на дейността е своеобразен „подготвителен етап“ и осигурява солидна основа за усъвършенстване на системата за мониторинг на АСПРСС 2014-2020 г., което ще бъде изпълнено в рамките на следващата Дейност 2. В рамките на Дейност 1 са предвидени два резултата, като вторият е изготвяне на доклад: Анализ и оценка на използваната система за отчетност и докладване напредъка в изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г.“

Целта на настоящия доклад е да направи критична оценка на използваната система за мониторинг на АСПРСС 2014-2020 г. и да изведе слабите страни на тази система. В изпълнение на тази цел докладът е структуриран в пет основни раздела. Първият раздел е посветен на историята и развитието на съдебната реформа в страната. Вторият раздел дава информация за използваните източници и бази данни при подготовка на оценката. Третият и четвъртият раздели се отнасят до оценка на подхода за отчетност и докладване напредъка в изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г. и хоризонталната и вертикалната логика на АСПРСС и Пътната карта. В заключителната част на доклада са представени изводите и препоръките от изследването. Включен е и списък с използваната литература.
изтегли