Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Добри практики и модели за мониторинг и оценка на проектиНастоящият доклад е разработен в резултат от изпълнението на Дейност 1. Проучване на използваната система за отчетност и докладване напредъка в изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. по проект „Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“, № BG05SFOP001-3.003-0069. Проектът се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-3.003-0069-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131 по Оперативна програма „Добро управление” по процедура BG05SFOP001-3.003 ЗА предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“, Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“.


Дейност 1 включва задълбочено проучване на системата за отчетност на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.). Изпълнението на дейността е своеобразен „подготвителен етап“ и осигурява солидна основа за усъвършенстване на системата за мониторинг на АСПРСС 2014-2020 г., което ще бъде изпълнено в рамките на следващата Дейност 2. В рамките на Дейност 1 са предвидени два резултата, първият от които е изготвяне на доклад: Добри практики и модели за мониторинг и оценка на проекти. Този резултат е представен в настоящия доклад.


изтегли