Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Начална пресконференция по проект 'Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.'Началната пресконференция по проект BG05SFOP001-3.003-0069: "Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г." се проведе на 19.11.2019 г. от 10 до 11 ч. в БТА.

 .

На пресконференцията бяха представени самият проект и резултатите от първите два завършени доклади на тема: "ДОБРИ ПРАКТИКИ И МОДЕЛИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ" и "АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНАТА СИСТЕМА ЗА ОТЧЕТНОСТ И ДОКЛАДВАНЕ НАПРЕДЪКА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 2014-2020 Г."