Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Аналитичен доклад на тема 'Оценка на корпоративнотo управление на държавните предприятия'В резултат от изпълнението на Дейност 3. Разработване и прилагане на методология за мониторинг и оценка на  корпоративното управление на държавните предприятия по проект BG05SFOP001-2.009-0021 „За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия“ бе разработен аналитичен доклад на тема "Оценка на корпоративнотo управление на държавните предприятия"


Пълният текст на доклада можете да изтеглите оттук:


изтегли