Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Национална кръгла маса и пресконференция за продължаване на реформата в съдебната системаНа 31 юли 2020 г. от 10.00 до 14.00 ч. в заседателната зала на Института за икономически изследвания на БАН се проведе национална кръгла маса и се състоя заключителна пресконференция по проект BG05SFOP001-3.003-0069: "Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.". Проектът се изпълнява от Клуб „Икономика 2000“ в партньорство с Агенцията за икономическо развитие – Костинброд.

Работата на Националната кръгла маса бе организирана в рамките на три панела, а именно:

Първи панел:Представяне и дискусия на чуждестранен опит и добри практики за мониторинг на проекти на съдебната реформа“;

Втори панел: „Представяне и дискусия на резултатите от анализа на използваната система за отчетност и докладване на напредъка в изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“;

Трети панел: „Представяне на разработения софтуер за мониторинг на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението и представяне и дискусия по резултатите от изпълнението на тези стратегически документи.

На заключителната пресконференция са представени съдържанието и целите на проекта, неговите етапи на изпълнение, както и резултатите от изпълнението на основните дейностите по проекта. Подготвени са четири аналитични доклади, посветени на: 1. "Добри практики и модели за мониторинг и оценка на проекти"; 2. "Анализ и оценка на използваната система за отчетност и докладване напредъка в изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система (АСПРСС) 2014-2020 г."; 3. „Разработване и тестване на софтуер за мониторинг на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението и представяне на резултатите от изпълнението на тези документи към средата на 2020 г.“; 4. „Формат на годишен доклад от провеждане на мониторинг на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“ и специален софтуер за мониторинг на изпълнението реформата. По този начин е изпълнена целта на проекта, формулирана като подобряване на мониторинга, управлението и изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г.