Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Резултати от изпълнението на Дейност 3 на проект „Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“В рубрика Новини са представени два доклада, както следва: Ръководство за провеждане на мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г., и Формат на годишен доклад от провеждане на мониторинг на изпълнението на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.

Тези доклади са резултати от изпълнение на Дейност 3: Тестване на разработената система за мониторинг на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението и.