Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Национална кръгла маса по проект „Последваща оценка на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“На 30 юни 2022 г. от 10 до 12.30 ч. в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи, гр. София ще се проведе национална кръгла маса по проект BG05SFOP001-3.003-0119 „Последваща оценка на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“. Проектът се изпълнява от Клуб „Икономика 2000“ в партньорство с Агенция за икономическо развитие Костинброд.

На националната кръгла маса ще бъдат представени: 

  • Доклад за резултатите от мониторинга и последващата оценка на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС) и Пътната карта за изпълнението и. 
  • Доклад за резултатите от оценката на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. въз основа на данни от външни за проекта източници 
  • Концепция за продължаване на реформата в съдебната система