Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Проекти


Подпомагане реформата на корпоративното управление на държавните предприятия: мониторинг, оценки, препоръкиОсновната цел на проекта е да се оцени напредъка по създаването на ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия, което трябва да се постигне чрез реформата му.

повече

Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданско общество в България за европейския зелен пакт LIFE CE STARSEEDПроектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС съгласно сключен договор № LIFE20 NGO4GD/BG/000017 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

повече

Последваща оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.Общата цел на проекта е установяване на напредъка в реформата на съдебната система, постигнат в резултат от изпълнение на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.) и Пътната карта за изпъ

повече

Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух (LIFE-IP Clean Air)LIFE-IP Clean Air е интегриран проект по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1293/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)

повече

Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“, № BG05SFOP001-3.003-0069Общата цел на проекта е подобряване на мониторинга, управлението и изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.) и Пътната карта за изпълнението й.

повече

За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятияОбщата цел на проекта е подпомагане на създаването на ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия (КУДП) в страната.

повече

По-нататъшно развитие на административния капацитет за прилагане на екологичното законодателство на местно ниво, България, EUROPEAID/123444/D/SER/BGПроектът цели последващо подпомагане на развитието на изградените административни структури на местно равнище, които трябва да приложат ефективно изискванията на новото екологично законодателство.

повече

Техническа помощ за проект „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рехабилитация на депо за битови отпадъци – с. Долни Богров”Основната цел на проекта е предоставяне на техническа помощ на Столична община при кандидатстването за финансиране за реализация на инвестиционен проект за рекултивация на депото в с. Долни Богров

повече