Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:



Проекти


Водните стратегии на България за преход към климатично неутрално и устойчиво общество



Проектът е финансиран със средства по програма „LIFE“ 101074157 LIFE21-GIC-BG-LIFE WatClima и цели да подпомогне подготовката на България за предизвикателствата пред водния сектор в областта на действията в областта на климата през следващото десетилетие.

повече

ФЛАГ - Финансов инструмент за преход към чиста енергия (FLAG FICET)



Проект FLAG - Financial instrument for clean energy transition (FLAG FICET) (ФЛАГ - Финансов инструмент за преход към чиста енергия) цели разработване, демонстриране и популяризиране на иновативен финансов инструмент в рамките на Фонд ФЛАГ за подкрепа на

повече

Подпомагане реформата на корпоративното управление на държавните предприятия: мониторинг, оценки, препоръки



Основната цел на проекта е да се оцени напредъка по създаването на ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия, което трябва да се постигне чрез реформата му.

повече

Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданско общество в България за европейския зелен пакт LIFE CE STARSEED



Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС съгласно сключен договор № LIFE20 NGO4GD/BG/000017 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

повече

Последваща оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.



Общата цел на проекта е установяване на напредъка в реформата на съдебната система, постигнат в резултат от изпълнение на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.) и Пътната карта за изпъ

повече

Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух (LIFE-IP Clean Air)



LIFE-IP Clean Air е интегриран проект по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1293/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)

повече

Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“, № BG05SFOP001-3.003-0069



Общата цел на проекта е подобряване на мониторинга, управлението и изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.) и Пътната карта за изпълнението й.

повече

За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия



Общата цел на проекта е подпомагане на създаването на ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия (КУДП) в страната.

повече

По-нататъшно развитие на административния капацитет за прилагане на екологичното законодателство на местно ниво, България, EUROPEAID/123444/D/SER/BG



Проектът цели последващо подпомагане на развитието на изградените административни структури на местно равнище, които трябва да приложат ефективно изискванията на новото екологично законодателство.

повече