Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

КООП АТ-БГСътрудничеството в областта на пазара на труда между Австрия и България започна през късната есен на 2007 год. с цел изграждане на устойчива, стабилна и непрекъснато разширяваща се мрежа между австрийските и българските институции и организации в тази област, с оглед обмяна на информация и обсъждане на утвърдени решения и добри практики, както и представяне на ноу-хау по конкретни и актуални теми за политиката на пазара на труда.


В рамките на проекта регулярно се осъществяват двустранни срещи, консултации, специализирани мероприятия (уъркшопи, семинари, работни посещения, конференции и др.) и се издават съвместни публикации.


Сътрудничеството се финансира от Министерство на труда, социалните въпроси и защита на потребителите на Република Австрия и Министерство на труда и социалната политика на Република България. Проектът се реализира от консултантско дружество  АСБ Консултинг, Австрия в сътрудничество с българската организация-партньор Клуб "Икономика 2000" и австрийските партньори ИОС Мениджмънт и институт WISDOM (в рамките на проекта 2007-2009).


В зависимост от конкретните теми се привличат и други важни за политиката на пазарна труда лица и институции, напр. австрийската Служба по заетостта, българските Бюра по труда, представители на социалните партньори, експерти и партньори от двете страни и Европейската комисия, които участват в реализацията на проекта и двустранните мероприятия, сътрудничейки си в мрежа.