Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

STEPS - Засилване на ангажираността в изследвания на общественото здраве


Уеб сайт на източника:

За връзка:


Телефон: +359 2 944 50 27
Email: office@club2000.org


Проект STEPS, финансиран от Седма рамкова програма на ЕС, има за цел насърчаване участието на гражданското общество в изследвания в областта на общественото здраве и подобряване качеството на живот на европейските граждани.