Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Европейска мрежа за изследване на икономическото влияние на информационните и комуникационни технологии (European Network for the Research on the Economic Impact of ICT)Основната цел на този проект е да утвърди сътрудничеството и координацията на икономическите изследванията в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в Европа. Проектът се основава на идеята да се обединят основните изследователски групи в сферата в единна мрежа, която ще повиши разбирането за икономическите ефекти на ИКТ и качеството на политиките, произхождащи от провежданите изследвания в областта. За постигне на основните цели се предвиждат следните дейности: създаване на мрежа от повече от 30 изследователски институции със сериозен изследователки опит в областта на икономиката и ИКТ; установяване на координационна група, съставена от 4 водещи институции; провеждане на серия от 8 тематични семинара; разработване на 4 материала по конкретни проблеми и 4 материала за оценка; създаване на интерактивен сайт; оформяне на окончателен доклад по проекта. Общата продължителност на проекта е 2 години. Проектът е осъществяван с подкрепата на Седма рамкова програма на Европейската комисия. Клуб "Икономика 2000" е партньор по проекта от българска страна.