Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Мрежа от референтни лаборатории за оценка на състоянието на околната среда за водопотребителите


За връзка:


Телефон: 944 50 27
Email: office@club2000.org


Проектът се финансира от Европейската програма за териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. и е с период на изпълнение 03/2011 - 06/2013.

Основната цел на проекта е да се затвърди сътрудничеството между компетентните органи и институции на двете страни, като средство за създаване на интегриранa методологическа рамка, общи инструменти и устойчиви структури за хармонизиране на процедурите, свързани с издаване на разрешителни за публични или частни потребители на вода в съответствие със стандартните процедури за оценка на качеството на водите и услугите.

Основните резултати, които следва да бъдат постигнати в резултат на успешното изпълнение на проекта са както следва:

  • Укрепено сътрудничество между заинтересованите страни от двете страни и засилено взаимодействие с потребителите на вода чрез обмяна на добри практики;
  • Изградена трансгранична мрежа от взаимодействащи лаборатории, обменящи добри практики и опит в сферата на анализа на качеството на водите и хармонизирането на процедурите, касаещи предоставянето на висококачествени услуги на потребителите на вода в двете страни;
  • Създаден публичен регистър на качеството на водите с цел повишаване на конкурентоспособността на предоставяните услуги;
  • Изградени устойчиви съвместни трансгранични структури, притежаващи капацитет за разпространение на информация, свързана с надзора и осъществяването на процедури за издаване на разрешителни.

Партньори на Клуб “Икономика 2000” по проекта са Балкански център по екология, Гърция, регион Централна Македония, Гърция и Децентрализирана администрация на област Македония Тракия, Гърция.