Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“, № BG05SFOP001-3.003-0069Проектът „Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“, № BG05SFOP001-3.003-0069 се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-3.003-0069-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131 по Оперативна програма „Добро управление” по процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“, Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“.

Общата цел на проекта е подобряване на мониторинга, управлението и изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.) и Пътната карта за изпълнението й. Тази цел ще бъде изпълнена с разработването на система за мониторинг на АСПРСС 2014-2020 г.


Постигането на общата цел на проекта ще бъде постигнато чрез реализацията на три специфични цели

  • Извършване на критична оценка на използваната система за отчетност и докладване напредъка в изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г. 
  • Създаване на система за мониторинг на АСПРСС 2014-2020 г.
  • Привличане на заинтересованите страни в изпълнението и последващото прилагане на системата за мониторинг.

Предвидено е работата на екипа за изпълнение на проекта да се концентрира в четири основни дейности:

  • Дейност 1: Проучване на използваната система за отчетност и докладване напредъка в изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението й
  • Дейност 2: Разработване на система за мониторинг на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението й
  • Дейност 3: Тестване на разработената система за мониторинг на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението й
  • Дейност 4: Осигуряване на информация и комуникация по проекта.

С изпълнението на проекта ще бъде създаден напълно функционален продукт – система за мониторинг на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението й, електронен софтуер и ръководство за прилагане, формат на доклад от провеждането на мониторинга, база данни с информация за постигнатия напредък по прилагане на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението й. Всичко това ще бъде предоставено за използване на ръководството на Министерство на правосъдието и Съвета по прилагане на АСПРСС 2014-2020 г.

Информационната брошура за изпълнението на проекта можете да изтеглите оттук.