Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Координация и управление на договорите на Столична община за подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за управление на битовите отпадъци на Столична общинаПроектът бе изпълнен от Консорциум „СКГ-Клуб 2000-ЕПК” - обединение на фирмите Кооперация „София Консултинг Груп”, „ЕКОПРО КОНСУЛТ“ ЕООД и Клуб „Икономика 2000”. Проектът е финансиран от ОП “Околна среда 2007-2013г.” към Министерството на околната среда и водите. Основната цел на проекта е предоставяне на техническа помощ на Столична община за целите на координация на договорите на СО за подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за управление на битовите отпадъци на СО. 

Период на изпълнение на проекта: 13.11.2008 г. – 13.05.2012 г.

Възложител: Столична община

В рамките на проекта са изпълнени четири основни групи дейности, както следва:


  • Дейност 1: Дейности по договорите за подготовка на инвестиционен проект „Управление на БО на СО”.
  • Дейност 2: Дейности по представяне на инвестиционния проект за одобрение за безвъзмездно финансиране от ОПОС и по изпълнение на изискванията на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за административно, техническо и финансово управление на проекта. 
  • Дейност 3: Дейности по провеждането на тръжните процедури за избор на Изпълнители по договорите за осъществяване на инвестиционен проект „Управление на БО на СО”.
  • Дейност 4: Дейности по договорите за изпълнение на инвестиционен проект „Управление на БО на СО”.