Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Техническа помощ за проект „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рехабилитация на депо за битови отпадъци – с. Долни Богров”



Основната цел на проекта е предоставяне на техническа помощ на Столична община при кандидатстването за финансиране за реализация на инвестиционен проект за рекултивация на депото в с. Долни Богров в рамките на приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, което в крайна сметка ще подпомогне финансирането и изпълнението на инфраструктурния инвестиционен проект .

Период на изпълнение на проекта: 17.11. 2008 г. – 2.03. 2009 г.

Възложител: Столична община

В рамките на проекта са изпълнени следните основни дейности:

  • Преглед и актуализация на съществуващия работен проект, включително количествени стойностни сметки (КСС) за закриване и рехабилитация на депо за битови отпадъци – с. Долни Богров.     
  • Изготвяне на необходимите финансови и икономически анализи (анализ ползи – разходи, анализ на чувствителността, на риска и на поносимостта).   
  • Изготвяне на необходимите документации за провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители, 
  • Разработване на тръжна документация (строителство, строителен надзор, одит; информиране и публичност).
  • Изготвяне на Формуляр за кандидатстване на бъдещия инвестиционния проект, подготвен в рамките на настоящата техническа помощ за безвъзмездно финансиране по приоритетна ос 2 на ОП  „Околна среда  2007-2013 г.”
  • Създадена база данни с финансовата и икономическата информация, набрана за целите на проекта.