Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

По-нататъшно развитие на административния капацитет за прилагане на екологичното законодателство на местно ниво, България, EUROPEAID/123444/D/SER/BGПроектът цели последващо подпомагане на развитието на изградените административни структури на местно равнище, които трябва да приложат ефективно изискванията на новото екологично законодателство. Основният приоритет на проекта е изграждането на капацитет на местно ниво с цел да се развият умения в областта на подготовка на проекти, свързани с европейски програми за финансиране, с акцент върху околната среда.

Период на изпълнение на проекта: 30.11.2007 – 30.05.2009 г.

Възложител: Министерство на околната среда и водите. 

Конкретните цели на проекта са:


  • Допълнително укрепване на административния капацитет на общините с цел да се постигне ефективно и резултатно управление, като се наблегне на подготовката и реализацията на проекти
  • Допълнително укрепване и подобрение на институционалния капацитет на АСЕКОБ и изграждането на партньорство между АСЕКОБ и съответните европейски организации в областта на опазването на околната среда
  • Допълнително укрепване и подобрение на съществуващата система за обучение на експерти по околна среда и води, включващо укрепване и постигане на устойчивост на изградения Център за информация, консултация и специализирани екологични обучения
  • Допълнително подобрение на информационната система, включващо подпомагане за информация и обмен на данни, с цел да се постигне по-добра работа с нея
  • Принос към успешното прилагане на ОП “Околна среда 2007-2013”, други съответни оперативни програми и Националния план за развитие на селските райони.