Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятияПроектът „За ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия“, № BG05SFOP001-2.009-0021 се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-2.009-0021-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 по Оперативна програма „Добро управление” по процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Общата цел на проекта е подпомагане на създаването на ефективно, прозрачно и отговорно корпоративно управление на държавните предприятия (КУДП) в страната в съответствие с Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за корпоративно управление на държавните предприятия (OECD (2015), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, OECD Publishing, Paris.)

Постигането на общата цел на проекта ще се извърши чрез реализацията на три специфични цели

  • Специфична цел 1: Информационно осигуряване на процеса на мониторинг и оценка на КУДП.
  • Специфична цел 2: Извършване на оценка на състоянието и динамиката на КУДП.
  • Специфична цел 3: Развитие на институционален капацитет за гражданско участие при мониторинг и оценка на КУДП.

Работата на екипа за изпълнение на проекта се концентрира в изпълнението на четири основни дейности:

  • Дейност 1: Създаване на регистър на държавните предприятия в страната и база данни с документи за корпоративното управление в тях
  • Дейност 2: Създаване и поддържане на информационна система за мониторинг и оценка на корпоративното управление в държавните предприятия и интернет страница на проекта
  • Дейност 3: Разработване и прилагане на методология за мониторинг и оценка на КУДП
  • Дейност 4: Повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие при мониторинг и оценка на КУДП.

С изпълнението на проекта ще бъде създадена напълно функционална и публично достъпна информационна система за КУДП, ще бъдат подготвени оценки на състоянието и динамиката на КУДП през 2016-2020 г. На тази основа ще се направят предположения за усъвършенстване и реформиране на КУДП, в съответствие с приетите ангажименти на Правителството във връзка с присъединяване на страната ни към еврозоната. Това ще представлява сериозен принос на гражданското общество към този приоритет на държавата.