Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климатПроектът цели да спомогне за подобряване състоянието на околната среда и намаляване на ефекта от измененията в климата в общините Димитровград, Любимец и Златоград.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Бенефициент по проекта е община Димитровград с партньори община Любимец, община Златоград, Клуб „Икономика 2000“, Сдружение „Фабрика за екологични инициативи“ и IOWA AS Норвегия.

Бюджетът на проекта е 1 025 612,75 лв. Финансовият принос на ФМ на ЕИП е 968 273,60 лв.

Проектът е с продължителност 12 месеца и се изпълнява в периода 28.04.2023 г. – 28.04.2024 г.

Обща цел:

  • Да се повиши способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат

Специфични цели:

  • Да се повиши капацитетът на общинските служители да планират и изпълняват действия в областта на смекчаване и адаптиране към климатичните промени
  • Да се подобрят знанията и експертизата на местните общности по въпросите, свързани с климата