Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Пенсионната реформа в българия: мостът между изследванията и политиката, Икономическа мисъл, март 2005Основната цел на изследването е да се направят изводи относно ефективните начини за свързване на научните изследвания и политика, и да се обобщят препоръки за тяхното по-нататъшно прилагане в политиката на реформи, на базата на конкретни секторни политики на пенсионната реформа.