Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Наръчник за съставяне на бизнес-план за фирми от сектор Водоснабдяване и кaнализация, Клуб