Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Държавните служби в Европа на петнадесетте: тенденции и развитие, ЕИПА, 2002В книгата се  прави  сравнителен преглед  на организацията и структурата на държавните служби в държавите-членки и най-напред се   разглеждат  общите  черти  и  разликите.  За  разлика  от  първата издадена през 1996 г. книга на тази тема, в тази книга се прави разлика между класическата и обичайна система на професионална кариера от една страна, и  от друга – системи с различни структурни характеристики, които трябва да бъдат по-точно определени.