Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Финансов мениджмънт и контрол на публичните агенции, Доклади СИГМА № 32, 2002Почти всички страни отдавна използват публичните агенции (ПА) като форма на организация в конкретни  области  на  публичната  администрация  и  услугите.  През  последните  едно  или  две десетилетия страните от ЕС и развитите страни като цяло създадоха с ускорен темп нови агенции, водени както от политически, така и от управленски натиск. Правителствата на страните в преход от Централна и  Източна Европа наследиха много агенции от предишния режим и създадоха още такива  за  изпълнението  на  нови  задачи  и  за  ускоряването  на  модернизацията  на  публичната администрация.

Изготвянето на този доклад започна в началото по молба на Министерството на финансите на Чешката република за консултация от страна на СИГМА за развитието на нови законови мерки за финансовия мениджмънт на публичните агенции. Въпреки това, не е възможно да се насочим към тази  тема  без  да  обхванем  по-широкия  контекст.  Този  доклад  надхвърли  далеч  обхвата  на първоначално  зададеното.  Той  осветлява  практиката  и  опита  на  пет  страни-членки  с  много различни  законови  системи  и  административни  структури.  Той  е  фокусиран  върху  въпроси, отнасящи се до финансовия мениджмънт  на публичните агенции, но също така разглежда, в по- малки подробности, други въпроси, засягащи законовите структури и управлението. Не съществува един единствен "модел" на добрата практика в тази  сложна област. В международен аспект най- добрата практика е все още в процес на развитие.