Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Г.Шопов, Законови рамки и анализ на финансирането на социалното подпомагане на инвалидите в БългарияТя  има за цел:
1. да очертае обхвата на действащите програми за социална защита на инвалидите в България;
2. да анализира промените в законовите рамки, регламентиращи финансирането на социалното подпомагане на инвалидите;
3. да анализира финансовите потоци, свързани с него;
4. да обобщи силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред социалната защита на инвалидите в България.