Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Годишен отчет за дейността на ДЗЗД „Експерти за стратегия на НДЕФ“ за 2015 г.