Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Годишен отчет за дейността на ДЗЗД „Експерти за стратегия на НДЕФ“ за 2013 г.