Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Мисия и визияКлуб "Икономика 2000" е високо-технологична, консултантска, изследователска и обучаваща неправителствена организация с над 30 годишен опит, който постепенно и грижливо е създаван, натрупван и обогатяван. Дейността на Клуба е посветена на икономическото развитие и просперитета на българската нация и на страните в преход. Клубът осъществява социално-икономически изследвания, предо-ставя консултации, организира и управлява програми за обучение, създава възможности и участва в дебатите и обмена на иновативни идеи за постигане на устойчивото развитие. 
Клуб "Икономика 2000" инициира програми и проекти за подпомагане на социално-икономическите и политическите реформи, ориентирани към установяване на принципите на модерната пазарна икономика и постигане на устойчиво развитие на обществата в преход.
Мисията на Клуб "Икономика 2000" е да създава еталони и трансформира идеи в дейности и проекти, които модернизират обществата в преход и превръщат промените в устойчив фундамент на общочовешките ценности.