Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

КонсултацииКонсултантската дейност на Клуб "Икономика 2000” е насочена към:

  • Бизнес общности;
  • Регионални и местни власти;
  • Правителство, министерства и държавни агенции;
  • Международни финансови институции и подпомагащи организации;
  • НПО.


Бизнес общности
Разработване на фирмени стратегии;
Бизнес планиране;
Инвестиционни проекти;
Дерегулиране и конкуренция;
Корпоративно управление;
Управление и планиране на финансите на фирмата;
Финансиране на бизнес планове и проекти;
Маркетингови изследвания;
Управление на човешките ресурси;
Управление на технологични иновации.  


Регионални и местни власти
Стратегии и планове за развитие на регионите за планиране;
Стратегии и планове за развитие на сектори и области от специален интерес като туризъм, екология, образование, водна инфраструктура, високи технологии;
Стратегии и програми за развитие на малки и рискови общини;
Фискална децентрализация - обосновка и прилагане на тарифи и такси за общински услуги;
Предпроектни проучвания за осъществяване на инфраструктурни проекти;
Бизнес планове за стокови тържища, пречиствателни станции, регионални сметища и др.;
Анализи “разходи - ползи” и анализи за поносимост на тарифите;
Оценка на социалното въздействието;
Създаване и консултиране на управленски структури;
Подготовка на документи за кандидатстване по проекти, финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, както и други програми за развитие на националната и местната инфраструктура;
Програми за управление на отпадъците.


Правителство, министерства и държавни агенции
Фискална децентрализация:
- Разработване на методология за финансово взаимодействие между държавата и общините;
- Разработване и прилагане на общински такси и тарифи;
Стратегии и политики за реформа на пенсионната система;
Стратегии и планове за намаляване на бедността;
Програмни документи за трансгранично сътрудничество;
Адаптиране на българското законодателство и практика към правото на Европейския съюз;
Разработване на методология за регионално и местно планиране и координация на проектни документи за регионално и местно развитие;
Оценка на институционалния капацитет;
Оценка на потребностите от обучение;
Въвеждане на делегирани бюджети в образованието;
Организиране на мозъчни атаки и фасилитиране на семинари за дискутиране на ключови проблеми на развитието.


Международни финансови институции и подпомагащи организации
Мониторинг и оценка на изпълнението на програми и проекти;
Социална оценка на въздействието на политики и проекти;
Предпроектни проучвания;
Концепции за създаване и подпомагане на бизнес инкубатори, агенции и центрове за регионално развитие;
Организиране на дискусии и презентации за стратегии за подпомагане, институционално изграждане и развитие.


НПО
Стратегии и планове за институционално укрепване;
Бизнес-планове за развитие на НПО;
Изграждане на стратегически партньорства;
Подготовка и управление на проекти;
Финансово управление на НПО;
Управление на човешките ресурси в НПО;
Лидерство в НПО;
Работа в екип и успешно изграждане на екипи;
Създаване и развитие на мрежа от НПО.