Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

ИзследванияКлуб "Икономика 2000" провежда изследвания в следните области:

  • Реална икономика
  • Регионално развитие
  • Екология и опазване на околната среда
  • Социална политика
  • Реформа в публичната администрация   

 

 


Реална икономика

Взаимодействие между държавата и пазарите;
Развитие и функциониране на пазарните институции;
Пречки пред установяването на модерно корпоративно управление;
Социални ефекти на приватизацията и преструктурирането на предприятията. 


Регионално развитие

Анализ на социално-икономическото развитие на общинско, областно и национално равнище;
Проучване и обосновка на решения за общински такси, данъци и тарифи;
Изследвания на поносимостта на цените;
Методология за анализ и оценка на социалните, икономическите и финансовите несъответствия между общините;
Правителствени трансфери и прилагане на модерни инструменти за управление на общинските бюджети и финанси.


Екология и опазване на околната среда

Разработване на ново екологично законодателство и опазване на околната среда в съответствие с правото на Европейския съюз;
Изготвяне на стратегии и бизнес планове за опазване на околната среда на национално, регионално и местно ниво;
Институционално изграждане на екологични организации.


Социална политика

Система за социална защита, социално осигуряване, социално подпомагане, пенсионна и здравно-осигурителна реформа;
Пазари на труда и безработица;
Бедност;
Социален диалог;
Образование.


Реформа в публичната администрация

Институционално изграждане на публичната администрация; 
Прилагане на нови методи за управление на публичната администрация;
Оценка на нуждите от обучение.