Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Последваща оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.Проектът „Последваща оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“, № BG05SFOP001-3.003-0119 се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-3.003-0119-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131 по Оперативна програма „Добро управление” по процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“, Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“.


Общата цел на проекта е установяване на напредъка в реформата на съдебната система, постигнат в резултат от изпълнение на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.) и Пътната карта за изпълнението й.

 .

Период на изпълнение на проекта: 01.02.2021 – 01.06.2022 г.

 .

Обща стойност на проекта: 82 805,18 лева 


Постигането на общата цел на проекта ще бъде постигнато чрез реализацията на четири специфични цели

  • Приключване на мониторинга на изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г. 
  • Разработване на методология за оценка на изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението й.
  • Приложение на методологията за оценка и на изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта и подготовка на и подготовка на доклад за последваща оценка.
  • Повишаване на информираността на заинтересованите страни за постигнатия напредък в съдебната реформа и ангажираността им за  участие в следващите стъпки по продължаване на съдебната реформа.

Предвидено е работата на екипа за изпълнение на проекта да се концентрира в три основни дейности:

  • Дейност 1: Продължаване и финализиране на мониторинга на изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението й
  • Дейност 2: Разработване и приложение на методология за извършване на оценка на изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта
  • Дейност 3: Осигуряване на информация и комуникация по проекта.

С изпълнението на проекта ще бъде създаден напълно функционален продукт – система за мониторинг на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението й, електронен софтуер и ръководство за прилагане, формат на доклад от провеждането на мониторинга, база данни с информация за постигнатия напредък по прилагане на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението й. Всичко това ще бъде предоставено за използване на ръководството на Министерство на правосъдието и Съвета по прилагане на АСПРСС 2014-2020 г.