Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Водните стратегии на България за преход към климатично неутрално и устойчиво обществоПроектът ще се изпълнява от координиращ бенефициент Министерство на регионалното развитие и благоустройството и бенефициенти Министерство на околната среда и водите и НПО Клуб “Икономика 2000”.

Проектът е финансиран със средства по програма „LIFE“ 101074157 LIFE21-GIC-BG-LIFE WatClima.

.

Проектът се отнася до ВиК сектор и обхваща територията на цяла България.

.

Повишеният недостиг на вода, наводненията, екстремните метеорологични явления и намаленото качество на водата поради изменението на климата създават сериозни предизвикателства пред водния сектор. Това изисква нови подходи, които интегрират действия за преход към климатично неутрален и устойчиво общество при планиране и прилагане на стратегически решения и по-добър капацитет на публичните и частните участници във водния сектор. Следователно общата цел на проекта е да подпомогне подготовката на България за предизвикателствата пред водния сектор в областта на действията в областта на климата през следващото десетилетие.

Общите цели на проекта са:

.

 • Да подпомогне подготовката на България за предизвикателствата пред водния сектор в областта на климатичните действия за следващото десетилетие;
 • Да планира мобилизирането на инвестициите за прилагане на водните политики отчитащи всички въпроси по изменението на климата за следващото десетилетие;
 • Да подобри управлението на компетентните публични власти и организации на национално и регионално ниво в разглежданата област, включително чрез изграждането и подобряването на капацитета за планиране и изпълнение на политиките по климатични действия и въвличане на заинтересованите страни и гражданското общество в процеса на разработване и прилагане на стратегически документи във водния сектор;
 • Да катализира и възпроизведе успешните резултати и практики от проекта в практиките на всички ВиК оператори в страната.


Специфичните цели на проекта са:

.

 • Разработване на две дългосрочни национални стратегии във водния сектор, вплитащи целите за климата в политиките за водния сектор в България и адресиращи прехода към климатична неутралност и общество, устойчиво на измененията на климата: Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България и Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България
 • Подобряване на капацитета на администрациите на бенефициентите МОСВ и МРРБ да анализират и планират дългосрочни политики и конкретни мерки във водния сектор с адресиране на политиките и целите в областта на изменение на климата, както и планират мобилизирането на инвестициите за прилагане на водните политики, отчитащи всички въпроси по изменението на климата
 • Изграждане на капацитет на ВиК дружествата в страната за интегриране на въпросите за преход към климатична неутралност и адаптация към изменение на климата в бизнес плановете си за развитие, като се разработят пилотни Планове за действие за преход към климатична неутралност за две ВиК дружества и се реализират демонстрационни дребномащабни инвестиционни мерки от разработените планове, както и като се разработи методическо ръководство за изготвяне на Планове за действие за преход към климатична неутралност и адаптация към изменение на климата се подготвят и проведат обучения на служителите на ВиК дружествата
 • Засилване на междуинституционалната координация при разработване на стратегически документи с адресиране и интегриране на въпросите по климата в секторните политики
 • Повишаване на осведомеността и създаване на добре информирана общност от граждани и неправителствени организации, която да бъде партньор, опонент и коректив на администрацията по отношение на националните политики за преход на водния сектор към въглеродна неутралност и адаптация към изменения на климата.


Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

.

 • Създаване на рамка за управление и изпълнение на проекта
 • Проучване на удовлетвореността на населението и бизнеса от предоставяните услуги във водния сектор
 • Изготвяне на проект на Национална Стратегия за управление и развитие на водния сектор в Р България
 • Провеждане на обществени консултации и на процедура за екологична оценка на Стратегията
 • Съгласуване и приемане на стратегическия документ
 • Изготвяне на проект на Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Р България 2024-2034г.
 • Провеждане на обществено обсъждане и на  процедура за    екологична оценка на Стратегията
 • Съгласуване и приемане на стратегическия документ
 • Разработване на подзаконови нормативни документи
 • Изготвяне на пилотни Планове за действие в условията на изменения на климата на две ВиК дружества - ВиК ООД гр. Перник и ВиК ЕООД гр. Хасково
 • Изготвяне на Ръководство за разработване на планове за действие в условията на изменения на климата за ВиК операторите
 • Прилагане на демонстрационни проекти в двете ВиК дружества
 • Провеждане на обучения на ВиК операторите
 • Разработване на After-LIFE план за устойчивостта на проектните резултати
 • Мобилизиране на инвестиции и финансови ресурси за изпълнение на двете стратегии


По-подробна информация можете да намерите на официалната страница на проекта: https://lifewatclima.eu/

.

Повече информация за Програма LIFE на ЕС, можете да откриете на официалната интернет страница на програмата -> https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en