Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климатПроект „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

Бенефициент по проекта: община Рудозем

Партньори: община Мадан, община Девин, Клуб „Икономика 2000“, Клуб за зелени политики и IOWA AS Норвегия.

Бюджет на проекта: 996 936,64 лв., от които 939 781,21 лв. финансов принос на ФМ на ЕИП.

Продължителност на проекта:  28.04.2023 г. – 28.04.2024 г. 

Общата цел на проекта е да се подобри статусът на околната среда и да се намали ефектът от измененията в климата. 

Дейностите в проекта включват мерки както за смекчаване измененията в климата, така и за адаптация към климатичните промени:

  • Дейност 1. Управление на проекта
  • Дейност 2. Повишаване на познанията и уменията на общинските специалисти в областта на смекчаване и адаптиране към климатичните промени чрез обучения
  • Дейност 3. Проучване и разпространяване на добри практики на държава донор за смекчаване и адаптация към изменението на климата  
  • Дейност 4. Аналитичен преглед на действащи стратегически и програмни документи на общините
  • Дейност 5. Разработване на общински планове за адаптация към климатичните промени
  • Дейност 6. Създаване на общински комитети по климата
  • Дейност 7. Изпълнение на малки демонстрационни проекти за смекчаване на климатичните промени.
  • Дейност 8. Изготвяне на Планове за обществена осведоменост и за мултиплициране на резултатите от проекта  

В резултат от проекта ще се повиши способността на общините да планират и изпълняват мерки за смекчаване и адаптиране към променящия се климат в партньорство с местните общности.