Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

„Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество“ (101104610 LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP)Обща информация за проекта:

 • Процедура: LIFE-2022-STRAT-two-stage
 • Тип: LIFE-PJG
 • Акроним: LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP
 • Номер: 101104610
 • Продължителност: 78 месеца
 • Период на изпълнение: 01/01/2024 - 30/06/2030 г.
 • Обща стойност: 16 171 489.94 евро
 • Финансов принос на ЕС: 9 629 968.00 евро


Партньори по проекта:

 • Столична община (Координиращ бенефициент)
 • Община Бургас
 • Община Русе
 • Община Стара Загора
 • Община Велико Търново
 • Община Монтана
 • Клуб „Икономика 2000“ 
 • Национално сдружение на общините в Р.България (НСОРБ)

Общата цел на Интегрирания проект е да допринесе за пълното изпълнение на ПУГМ в общините Столична община, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана.

Специфични цели:

 • Намаляване на емисиите на парникови газове в шестте общини в резултат на изпълнението на мерките от ПУГМ
 • Изграждане на устойчив капацитет в администрациите на шестте общини
 • Повишаване на осведомеността и създаване на добре информирана и мотивирана общност от граждани, която да бъде партньор на общинските администрации при изпълнение на ПУГМ,   
 • Повишаване осведомеността и знанията на общините в България по въпросите, свързани с устойчивата градска мобилност и климата и репликиране на резултатите от проекта в други български общини 
 • Комуникация и ангажиране на заинтересованите страни в подкрепа на изпълнението на ПУГМ и увеличаване на тяхната активност по отношение изпълнение на допълващите мерки и привличане на финансиране за допълващите мерки.


Работни пакети:

 • Управление и координация на проекта
 • Мониторинг, координация и мобилизиране на допълващи действия  
 • Изграждане на капацитета на бенефициентите
 • Ангажиране на заинтересованите страни
 • Разработване на Модел за изчисляване на емисиите на парникови газове и въглеродните компенсации
 • Иновативни подходи за привличане на финансови ресурси за проекти в областта на климата
 • Подготовка за изпълнение на мерките от ПУГМ, които ще бъдат изпълнени във Фаза 2
 • Изпълнение на първа група проекти за градска мобилност
 • Оценка на изпълнението на първа група проекти за градска мобилност
 • Подготовка за изпълнение на мерките от ПУГМ, които ще бъдат изпълнени във Фаза 3
 • Изпълнение на втора група проекти за градска мобилност
 • Оценка на изпълнението на втората група проекти за градска мобилност
 • Устойчивост, репликация и използване на резултатите от проекта
 • Комуникация, разпространение, видимост и мониторинг на проекта

 .

Повече информация за Програма LIFE на ЕС, можете да откриете на официалната интернет страница на програмата -> https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en