Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Годишен отчет за дейността на ДЗЗД „Управление на отпадъците – Наръчник 2014 г.“ за 2015 г.