Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Годишен отчет за дейността на ДЗЗД 'Обединение Икономически анализи 2013 г.' за 2015 г.