Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Публикация по Дейност 1 на проект: „Последваща оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“В рубрика “Новини” е публикуван доклад на тема: "Основни резултати от мониторинга на  изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.". Докладът представя основните резултати от мониторинга на изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението й.

Този доклад е  резултат от изпълнение на Дейност 1: Продължаване и финализиране на мониторинга на изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г. и Пътната карта за изпълнението й.